Ugrás a tartalomra
Általános értékesítési feltételek

1. Általános

1.1. A Rheonics, mint eladó, az ügyfélnek („Ügyfél”) történő minden árubeszerzésre és szolgáltatásra az itt meghatározott feltételek vonatkoznak, amennyiben más megállapodás kifejezetten nem jött létre. Az Ügyfél általános szerződési feltételei, amelyek nincsenek összhangban az itt leírt Általános Szerződési Feltételekkel, csak a Rheonics kifejezett írásbeli jóváhagyásával alkalmazhatók.

1.2 A Rheonics ellen benyújtott követelések nem ruházhatók át harmadik felekre.

1.3 Az áruk és szolgáltatások értékesítését, viszonteladását és ártalmatlanítását, beleértve a kapcsolódó technológiákat vagy dokumentációkat, a svájci, az EU, az Egyesült Államok exportellenőrzési szabályai, valamint a további országok exportellenőrzési szabályzatai szabályozhatják. Az áruk embargó alá eső országokba történő eladása vagy megtagadott személyek vagy olyan személyek számára, akik katonai célokra, ABC fegyverekre vagy nukleáris technológiára használják vagy használhatják az árukat, hivatalos engedélyhez kötöttek. Az Ügyfél a megrendelésével kijelenti, hogy megfelel az ilyen törvényeknek és előírásoknak, és hogy az árukat közvetlenül vagy közvetve nem szállítják olyan országokba, amelyek tiltják vagy korlátozzák az ilyen áruk behozatalát. Az Ügyfél kijelenti, hogy megszerezte az exportáláshoz és az importáláshoz szükséges összes licencet.

2. Tájékoztatás, tanácsadás

A Rheonics termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információt és tanácsadást a meglévő tapasztalatok alapján megfelelőnek ítélik meg. A részeként idézett bármely érték, különösen a teljesítményadatok, olyan átlagos értékeket képviselnek, amelyeket standard laboratóriumi körülmények között végzett kísérletekkel határoztak meg. A Rheonics nem vállal semmiféle elkötelezettséget termékei mellett, hogy pontosan megfeleljenek a megadott értékeknek és alkalmazási területeknek. A felelősség minden kérdését a jelen Általános Szerződési Feltételek 10. szakasza szabályozza. Ajánlataink változhatnak és nem kötelezőek, kivéve, ha kifejezetten kötelezővé tették őket, vagy nem tartalmaznak egy meghatározott határidőt az elfogadásra.

3. Árak

3.1 Az árak a megrendelés visszaigazolásában meghatározott szállítási és szolgáltatási körre vonatkoznak. Bármely kiegészítő vagy speciális árut vagy szolgáltatást az Ügyfélnek számlázni kell.

3.2 Hacsak kifejezetten másként nem állapodtunk meg, az összes szállítmányunk előlegfizetést igényel a számla kézhezvételekor. Abban az esetben, ha a teljesítést a kézbesítés után vállaltuk, számláinkat a vevő a számla kézhezvételétől számított 14 napon belül esedékes és köteles fizetni, kivéve, ha a számlában hosszabb fizetési határidő szerepel.

3.3 Hacsak kifejezetten másképp nem állapodunk meg, az árakat a Rheonics Group vállalat gyártelepi árajánlatban jelen Feltételek és feltételek felhasználásával adják meg. Az Ügyfél viseli az összes további fuvardíjat, a szokásos csomagolást meghaladó csomagolási költségeket, közterheket (beleértve a forrásadókat is) és vámokat.

3.4 Az Ügyfélnek nincs joga beszámításra vagy visszatartásra, kivéve, ha az ellenigényt mi nem vitattuk, vagy azt nem jogerős és kötelező döntés határozta meg.

3.5. Egyedi termék vagy az ügyfél számára rendelkezésre álló hitellehetőség esetén a fizetési feltételeknek előre fizetendőnek kell lenniük, hacsak kifejezetten másként nem rendelkeznek.

4. Szállítás

4.1. A feladás dátumának e 4. § alapján történő meghatározása szempontjából releváns időtartam (amelyet a megrendelés megtételekor vagy más megállapodás alapján állapítottunk meg) (a) ha előlegben állapodtak meg, akkor a kézhezvételtől számítva a teljes vételár (az áfát és a szállítási költségeket is beleértve) vagy (b) az adásvételi szerződés megkötésekor, ha utánvétben vagy a szállítás utáni fizetésben állapodtak meg.

4.2 A feladás dátuma az a nap, amikor a terméket átadtuk a fuvarozónak.

4.3 Nem vagyunk felelősek a kézbesítés lehetetlenségéért vagy a kézbesítés késedelméért, amennyiben azokat vis maior vagy más események okozták, amelyek a szerződés megkötésekor nem voltak előre láthatóak (pl. Mindenféle üzemzavar, beszerzési nehézségek) anyagok vagy áram, szállítási késések, sztrájkok, törvényes elzárások, munkaerő-, energia- vagy nyersanyaghiány, a szükséges hivatalos jóváhagyások beszerzésének nehézségei, hatósági intézkedések vagy a szállítók kézbesítésének elmulasztása vagy helytelen vagy késedelmes szállítás), amelyekért nem vagyunk felelősek. Amennyiben az ilyen események jelentősen megnehezítik vagy lehetetlenné teszik számunkra árubeszerzésünket vagy szolgáltatásainkat, és az akadály nem csupán ideiglenes időtartamú, akkor jogosultunk elállni a szerződéstől. Átmeneti jellegű akadályok esetén az áruk és szolgáltatások feltételeit meghosszabbítják, vagy az átadás és a teljesítés határidejét elhalasztják az akadályozás időtartamával, valamint egy megfelelő befutási időszakkal. Amennyiben a Megrendelőtől nem várható el, hogy a késedelem következtében elfogadja az árut vagy szolgáltatást, azonnali írásbeli értesítéssel elállhat a szerződéstől.

4.4 A Rheonics Ügyfél nemteljesítéséből eredő jogainak sérelme nélkül a szállítási határidőket és dátumokat meghosszabbítottnak kell tekinteni azzal az időtartammal, amely alatt az Ügyfél nem teljesíti a Rheonics felé fennálló kötelezettségeit. Abban az esetben, ha a Rheonics nem teljesíti kötelezettségeit, a Rheonics csak a jelen Feltételek 10. szakaszának megfelelően felel minden típusú kárért.

4.5 A Rheonics fenntartja a jogot arra, hogy egy kézbesítést saját kézbesítő szervezete segítségével hajtson végre.

4.6 A Rheonics részleges szállításokat és részleges szolgáltatásokat hajthat végre, ha ez a cselekvés indokolatlanul nem érintené az Ügyfelet.

4.7 Az Ügyfél két sikertelen türelmi idő után felmondhatja a szerződést, kivéve, ha az akadály pusztán átmeneti jellegű, és a késedelem indokolatlanul nem érinti az Ügyfelet.

4.8 Az Ügyfélnek a szerződés felmondására vonatkozó bármely szerződéses vagy törvényes joga elvész, amelyet az Ügyfél a Rheonics által meghatározott ésszerű határidőn belül nem teljesít.

5. A kockázat szállítása, biztosítása és áthárítása

5.1 Hacsak kifejezetten másként nem állapodunk meg, szabadon határozhatjuk meg a megfelelő szállítási módot, és ésszerű belátásunk szerint választhatjuk ki a szállítót.

5.2 Csak a termék megfelelő és időben történő leszállítására vagyunk kötelesek a fuvarozónak, és nem vagyunk felelősek a fuvarozó által okozott késésekért. Az általunk meghatározott tranzit idők tehát csak nem kötelező erejű becslések.

5.3 A szállított termék véletlen megsemmisülésének, megrongálódásának vagy elvesztésének kockázata az Ügyfélre hárul, amikor a terméket mi szállítjuk a fuvarozóhoz.

5.3 Ha az Ügyfél nem fogadja el az elfogadását, a Rheonics jogosult követelni az ezzel kapcsolatos kiadások visszatérítését, és a véletlenszerű megromlás, elvesztés és megsemmisülés kockázata áthárul az Ügyfélre.

5.4 A szállítmányt csak lopás, törés és szállítás, tűz- és vízkár, vagy egyéb biztosítható kockázat ellen biztosítjuk mi, az Ügyfél kifejezett kívánságára és költségére.

6. Fizetés

6.1 A teljes összeg a számla keltétől számított 30 napon belül teljesül. A fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amikor a fizetendő összeget megkapta a Rheonics. A váltókat és a csekkeket csak akkor tekintik kifizetéseknek, ha azokat teljesítették, és azokat az időszerű bemutatás és időszerű tiltakozás kötelezettsége nélkül fogadják el.

6.2 Az ügyfelek csak akkor visszatarthatják vagy ellensúlyozhatják az esedékes fizetéseket saját viszontkereseteikkel szemben, ha ezek nem vitatottak vagy jogilag kötelezőnek bizonyultak.

6.3 A Rheonics bármely követelését fizetési késedelem esetén azonnal meg kell fizetni, a váltó vagy az Ügyfél fizetéseinek felfüggesztése ellen tiltakozásul közölt értesítést, függetlenül attól, hogy a váltók milyen időtartamon belül esedékesek. elfogadott. A fent említett esetek bármelyikében a Rheonics képes lesz fennmaradó szállítások teljesítésére is csak előleg vagy biztosíték nyújtása ellenében, és ha ilyen előlegfizetést nem teljesítenek vagy kéthetes időtartamon belül biztosítékot nyújtanak, akkor a szerződést felmondhatja újabb meghosszabbítási idő rögzítése. Ez nem érinti a további igényeket.

7. A cím megtartása és továbbértékesítése

7.1 A leszállított áruk maradéktalanul a Rheonics tulajdonában maradnak (a tulajdonjog fenntartása mellett értékesített áruk) mindaddig, amíg az összes követelést - bármilyen jogi alapon - teljes mértékben kifizetik.

7.2 Az Ügyfél csak előzetes írásbeli beleegyezésünk alapján jogosult az általunk szállított termékek tovább értékesítésére, amelyek továbbra is a tulajdonjog fenntartása alatt állnak.

7.3 Ha egy harmadik fél, különösen kényszerítéssel, birtokba veszi a lefoglalt árukat, az Ügyfél haladéktalanul rámutat a tulajdonjogunkra, és erről tájékoztat minket, hogy lehetővé tegyék tulajdonjogunk érvényesítését.

 

7.4 Ha az Ügyfél szerződéssel ellentétes magatartása esetén - különösen késedelmes fizetés esetén - elállunk a szerződéstől (behajtási eset), akkor jogosultunk vagyunk a lefoglalt áruk követelésére.

8. Szoftverjogok

8.1 A szoftveres programok maradéktalanul a Rheonics tulajdonában maradnak. Semmilyen program, dokumentáció vagy annak későbbi frissítése nem adható ki harmadik félnek a Rheonics előzetes írásos beleegyezése nélkül, és nem másolhatók vagy más módon másolhatók el, még az Ügyfél belső igényeinek megfelelően sem, egyetlen biztonsági másolatból, biztonsági okokból. .

8.2 Az Ügyfél nem kizárólagos, nem átruházható jogot kap arra, hogy a szoftvert, ideértve a kapcsolódó dokumentációkat és frissítéseket is, kizárólag a termék üzemeltetésének céljára használja, amelyre az ilyen szoftvert szánják. Az Ügyfél kérésére létrehozott és kézbesített programok és dokumentációk esetében a Rheonics megadja az Ügyfélnek az egyetlen végfelhasználói licenceket a nem kizárólagos, nem hozzárendelhető felhasználáshoz.

8.3 Általában nincsenek forrásprogramok. Ehhez minden egyes esetben külön írásos megállapodásra van szükség.

9. Garancia

9.1 A hibásnak mondott árukat eredeti vagy azzal egyenértékű csomagolásban kell visszaküldeni a Rheonics részére vizsgálat céljából. A Rheonics orvosolja a hibákat, ha a jótállási igény érvényes és a jótállási időn belül érvényes. A Rheonics belátása szerint javítja vagy kicseréli a hibát. A Rheonics csak a hiba orvoslásához szükséges költségeket viseli.

9.2 A szállított termékeket gondosan ellenőrizni kell, közvetlenül az Ügyfélnek vagy az általa meghatározott harmadik félnek történő átadásuk után. Úgy tekintjük, hogy azokat az Ügyfél jóváhagyta, ha írásbeli értesítést nem kapunk a nyilvánvaló hibákról vagy egyéb hibákról, amelyek az azonnali, gondos ellenőrzés során azonosíthatók voltak a kiszállított termék kézbesítését követő hét munkanapon belül. Egyéb hibák tekintetében a szállított termékeket az Ügyfél jóváhagytanak tekintjük, ha a hiba felfedezésétől számított hét munkanapon belül, vagy ha korábban, akkor a hiba felismerhetőségének időpontjától számítva írásos értesítést nem kaptunk a hibáról. Ügyfél a szállított termék rendes használata közben, alapos vizsgálat nélkül. Kérésünkre azt a szállítmányt, amelyre a panasz vonatkozik, visszaküldjük nekünk fizetős szállítással. Ha a hibákról szóló értesítés indokolt, megtérítjük a legolcsóbb feladás módjának költségeit; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a költségek emelkednek, mert az árubeszerzés a meghatározott felhasználási helytől eltérő helyen található.

9.3 A szállított tárgyak anyagi hibája esetén eleinte kötelesek vagyunk és jogosultak azokat megjavítani, vagy az általunk választott cserével ellátni, amelyet megfelelő időn belül el kell végezni. Meghibásodás esetén, azaz a javítás vagy csere lehetetlen vagy ésszerűtlen, vagy elutasítás vagy nem megfelelő késedelem esetén az Ügyfél elállhat a szerződéstől, vagy megfelelően csökkentheti a vételárat.

9.4 Ha hibát hibánk okozott, az Ügyfél kártérítést követelhet a 8. §-ban meghatározott feltételek szerint.

9.5 A garancia nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor az Ügyfél jóváhagyásunk nélkül módosítja a szállított terméket, vagy lehetővé teszi harmadik felek számára, hogy a hiba elhárítását lehetetlen vagy indokolatlanul nehezebbé tegye emiatt. Ezen esetek mindegyikében az Ügyfél viseli a módosítások okozta hibák elhárításának további költségeit. Ezenkívül a garancia nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor az Ügyfél jóváhagyásunk nélkül kinyitja a szállított terméket, vagy eltávolítja vagy megrongálja a meglévő tömítéseket, kivéve, ha a szállított termék felbontása szükséges a rendeltetésszerű használatához, vagy ha az Ügyfél bebizonyítja, hogy a szállított cikk kinyitása vagy a tömítés eltávolítása vagy sérülése nem okozta vagy fokozta a hibát.

9.6 Az egyedi esetekben az Ügyféllel egyeztetett használt cikkek szállítása minden garancia nélkül történik.

9.5 Az Ügyfél kártérítésre vagy kártérítésre való jogára a jelen Feltételek 10. szakaszának rendelkezései az irányadók.

9.6 A Rheonics termékeinek specifikációi, különösen az ajánlatokban és prospektusokban szereplő képek, rajzok, a tömegre, a mérésre és a kapacitásra vonatkozó adatok átlagos adatoknak tekintendők. Az ilyen specifikációk és adatok semmiképpen sem jelentenek minőségi garanciát, csupán az áruk leírását vagy címkézését.

9.7. Hacsak a megrendelés visszaigazolásában kifejezetten nem állapodtak meg a változtatások korlátozásáról, az ilyen változások megengedhetők, amelyek a szakmán belül szokásosak.

9.8 A Rheonics nem vállal felelősséget a szállított áruk hibáért, ha azokat normális kopás okozta. Az Ügyfélnek semmilyen joga nincs a Rheonicsszal szemben az alacsonyabb osztályú vagy használt áruként értékesített áruk hibáival kapcsolatban.

9.9 Bármely garancia érvényét veszti, ha nem tartják be az üzemeltetési vagy karbantartási utasításokat, ha a szállítmányokon vagy szolgáltatásokon változtatnak, olyan alkatrészeket cserélnek vagy olyan anyagokat használnak fel, amelyek nem felelnek meg a Rheonics eredeti termékleírásainak, kivéve, ha az Ügyfél bizonyítani tudja, hogy a szóban forgó hiba más okból származott.

9.10 Feltéve, hogy az Ügyfél kereskedő, az Ügyfél köteles a hibákat írásban vagy faxon bejelenteni a Rheonicsnak.

9.11 A hibás követelések elévülési ideje 12 hónap. Ez nem vonatkozik az Ügyfél kártérítési igényeire, amelyek a Rheonics felelősségéből eredő hiba által okozott test- vagy egészségkárosodásokon alapulnak, valamint a Rheonics szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásán alapuló kártérítési igényekre.

10. Korlátozott felelősség

10.1 A károkért való felelősségünk, a jogi alapoktól függetlenül, de különösen a lehetetlenség, késedelem, hibás vagy helytelen kézbesítés, szerződéses megsértés, a szerződéses tárgyalások során elkövetett kötelességszegés és a kártérítési cselekmények miatt, annyiban, amennyiben az a minden esetben, a 10. szakasz szerint korlátozva.

10.2 Nem vállalunk felelősséget testünk, képviselőként eljárni jogosult partnerek, törvényes képviselők, alkalmazottak vagy más helyettes ügynökök egyszerű hanyagsága esetén, kivéve, ha a lényeges szerződéses kötelezettségeket megsértik. A szerződés szempontjából elengedhetetlennek tartják a szállítmány gyors szállításának és felszerelésének kötelezettségét, hibamentességét, amely nem csak kis mértékben befolyásolja a funkciót vagy a felhasználást, valamint a konzultációs, védelmi és gondozási kötelezettségeket, amelyek lehetővé teszik az Ügyfél számára. a szállítási cikk felhasználása a szerződésnek megfelelően, vagy amelyek azt a célt szolgálják, hogy megvédjék az Ügyfél vagy személyzetének életét és tagjait, vagy az Ügyfél vagyonát jelentős károktól.

10.3 Amennyiben a 10. szakasz 2. alpontja alapján és annak értelmében kártérítési felelősséggel tartozunk, felelősségünk csak azokra a károkra korlátozódik, amelyekre a szerződés megkötésekor a szerződéses jogsértés lehetséges következményeként számítottunk, vagy amelyekre tekintettel a körülmények figyelembevételével megfelelő gondossággal kellett volna előre látnunk. Ezen túlmenően a szállítási cikk hibáiból eredő közvetett károk és következményes károk csak akkor téríthetők meg, amennyiben az ilyen károkra jellemzően a szállítási cikk rendeltetésszerű használatakor kell számítani.

10.4 A Rheonics elleni követelések elévülési ideje - bármilyen jogi alapon - 12 hónap (24 hónap abban az esetben, ha az Ügyfél fogyasztó), az Ügyfél részére történő kézbesítés napjától számítva, és jogszerű követelések esetén 12 hónap (24 hónap ha az Ügyfél fogyasztó) attól az időponttól kezdve, amikor az Ügyfél tudomást szerezhet, vagy tudomást szerezhetett volna a követelés alapjául szolgáló okokról és a felelős személyről, ha az Ügyfél nem volt súlyos gondatlanság. Ennek a pontnak a rendelkezései nem alkalmazhatók szándékos vagy súlyos gondatlan kötelezettségszegés esetén, és nem alkalmazandók a jelen Feltételek 10.3. Szakaszában említett esetekben sem.

10.6 A Rheonics felelőssége a Rheonics által szállított szoftverekért a program által okozott veszteségekért vagy az adatok megváltoztatásáért felelősségre korlátozódik; a Rheonics azonban nem vállal felelősséget olyan veszteségekért vagy adatok megváltoztatásáért, amelyeket elkerülhetett volna, ha az Ügyfél betartotta az ilyen adatok megfelelő időközönként és naponta legalább egyszer történő biztosításának kötelezettségét.

10.7 A fenti felelősségi kizárások és korlátozások ugyanolyan mértékben vonatkoznak testeinkre, képviselőinként eljárni jogosult partnereinkre, törvényes képviselőiként, alkalmazottainkra vagy más helyettes ügynökeinkre.

10.8 Amennyiben technikai információkat nyújtunk, vagy tanácsadóként járunk el, és ezek az információk vagy tanácsok nem képezik részét a szerződésünkben vállalt szolgáltatásainknak, akkor ez ingyenes és felelősség kizárása nélkül történik.

11. Ipari tulajdonjogok, szerzői jogok

11.1 Az Ügyféllel szemben támasztott igények miatt, amelyek az ipari tulajdonjog vagy a szerzői jog megsértése miatt következnek be a Rheonics által szállított szállítások vagy szolgáltatások szerződésben meghatározott módon történő felhasználása során, a Rheonics felelős azért, hogy megszerezze az Ügyfél számára a jogot, hogy továbbra is használja ilyen szállítások vagy szolgáltatások, feltéve, hogy az Ügyfél haladéktalanul írásban értesíti az ilyen harmadik felek igényeit, és fenntartják a Rheonics azon jogait, hogy megtegyék a megfelelő védekező és peren kívüli intézkedéseket. Ha az ilyen cselekedetek ellenére lehetetlennek bizonyul a Rheonics által nyújtott szállítások és szolgáltatások ésszerű gazdasági feltételek mellett történő folytatása, egyetértésnek kell tekinteni, hogy a Rheonics a Rheonics belátása szerint módosíthatja vagy kicserélheti az adott szállítást vagy szolgáltatást eltávolítás céljából. jogi hiányosságot, vagy vegye vissza az ilyen szállítást vagy szolgáltatást a Rheonics számára korábban kifizetett eladási ár visszatérítésével, levonva bizonyos levonásokat a szóban forgó szállítás vagy szolgáltatás életkorának figyelembevételével.

11.2 Az Ügyféllel szemben az ipari tulajdon vagy a szerzői jogok megsértésére vonatkozó további igények nem merülhetnek fel, feltéve, hogy a Rheonics nem sértette meg az alapvető szerződéses kötelezettségeket, vagy szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul elmulasztotta a szerződéses kötelezettségeket. A Rheonicsnak nincs kötelezettsége a 11.1. Szakasz szerint, ha a jogok megsértését a Rheonics által szállított szállítások vagy szolgáltatások szerződésben meghatározottaktól eltérő módon történő kiaknázása vagy ezeknek a Rheonics által nyújtott szolgáltatásokkal vagy szolgáltatásokkal való együttes üzemeltetése okozza.

12. Ártalmatlanítás

12.1 Az Ügyfél köteles az árut kísérő dokumentumokat szigorúan betartani, és az alkalmazandó törvényeknek megfelelően gondoskodni az áruk megfelelő átruházásáról.

12.2. Amennyiben az Ügyfél kereskedő, az Ügyfél köteles az árut saját költségén elidegeníteni. Az Ügyfél köteles ezt a kötelezettséget átruházni az áruk vagy azok részeinek vásárlójára az áruk viszonteladása esetén. Amennyiben az Ügyfél fogyasztó, a hulladékártalmatlanításra vonatkozó törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni.

12.3 Az Ügyfél nem kizárólagos jogot kap arra, hogy a termékkel együtt szállított bármely szoftvert felhasználja a termékkel kapcsolatban.

12.4 Az Ügyfélnek nincs joga másolatokat készíteni a szoftverről, kivéve azt a célt, hogy a szoftvert a 12. szakasz 3. alpontja szerint felhasználja, vagy biztonsági másolat céljából.

12.5 Az Ügyfél csak akkor ruházhatja át a szoftverhez fűződő jogait bármely harmadik félre, ha ezzel egyidejűleg az érintett termék (különösen egy hardver termék) tulajdonjoga átruházásra kerül, és az Ügyfél nem őrzi meg a termék bármely másolatát. szoftver.

12.6 Hacsak kifejezetten másként nem állapodunk meg, nem vagyunk kötelesek a szoftver forráskódját elérhetővé tenni.

12.7 Fejlesztési szolgáltatásaink minden eredménye szellemi tulajdonunk marad. Ide tartoznak a találmányok, ötletek, koncepciók, tervek és fejlesztések is, függetlenül attól, hogy szabadalmaztathatók-e vagy sem a törvény oltalma alatt állnak-e. Kifejezetten eltérő megállapodás hiányában a fejlesztési szolgáltatások díjazása nem tartalmazza az ipari tulajdonjogok vagy szerzői jogok átruházását az Ügyfél részére.

12.8 Az ügyfélnek az ipari tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos követelései kizárhatók, amennyiben az Ügyfél felelős a jogsértésekért, vagy amennyiben az ipari tulajdonjogok megsértését az Ügyfél által meghatározott különleges követelmények okozták, az általunk előre nem látható felhasználás , az Ügyfél által a szállításban végrehajtott változtatásokkal, vagy a szállítási cikkek felhasználásával más, általunk nem átadott tételekkel kapcsolatban.

13. Titoktartás és adatvédelem

13.1. Ha írásban kifejezetten másképp nem rendelkeznek, a Rheonics részére a megrendelésekkel kapcsolatban megadott információ nem tekinthető bizalmasnak, kivéve ha azok bizalmas jellege nyilvánvaló.

13.2 A Rheonics rámutat arra, hogy a szerződéses viszonyhoz kapcsolódó személyes adatokat a Rheonics tárolhat, és továbbíthatják a Rheonics-csoportba tartozó, a Rheonics-hoz kapcsolt vállalatoknak.

13.3. Megrendelhetünk és feldolgozhatunk bármely, az Ügyfélre vonatkozó adatot, az adásvételi szerződés teljesítéséhez és végrehajtásához szükséges mértékben, és mindaddig, amíg az ilyen adatokat az alkalmazandó törvényekkel összhangban meg kell őriznünk.

13.4 Az Ügyfél személyes adatait harmadik félnek nem adjuk hozzáférhetővé az Ügyfél kifejezett beleegyezése nélkül, kivéve, ha az alkalmazandó törvény előírja a nyilvánosságra hozatalát.

14. Alkalmazandó jog és illetékes bíróságok

14.1 A joghatóság helye, amennyiben az Ügyfél kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különleges alap, a Rheonics Csoport társaságának üzleti helyszíne a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján. A Rheonics azonban jogi lépéseket is tehet az Ügyfél ellen az Ügyfél üzlethelyén.

14.2. Az irányadó jog Svájc törvénye, kivéve annak nemzetközi kollíziós rendelkezéseit, és kivéve az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményét (CISG), feltéve, hogy az Ügyfél kereskedő, jogi közjogi személy vagy közjogi külön alap.

14.3 Ha a jelen Felhasználási Feltételek bármely pontja teljesen vagy részben érvénytelen vagy érvénytelen, a fennmaradó pontok vagy azok egyes részeinek érvényességét ez nem érinti.

Töltse le az értékesítési feltételeket

A továbbiakban letöltheti az értékesítési feltételeket tartalmazó dokumentumot.

Rheonics értékesítési feltételek
Keresés